Vietnamese Travel Phrases “Shopping conversation phrases”

You can listen to following sentence as you read it.Download free!

“How much is this?” “Cái này bao nhiêu tiền?”
“I’m just looking” “Tôi chỉ xem thôi”
“I don’t have change” “Tôi không có tiền thối”
“This is too expensive” “Cái này mắc quá”
“Expensive” “Mắc”
“Cheap” “Rẻ”
“What time is it?” “Bây giờ là mấy giờ”
“It’s 3 o’clock” “3 giờ”
“Give me this!” “Đưa cái này cho tôi!”
“Do you accept British pounds? ” “Có lấy bảng Anh không?”
“Can you change money for me? ” “Đổi tiền cho tôi được không?”
“Where can I get money changed? ” “Tôi có thể đi đổi tiền ở đâu”
“Can you change a traveler’s check for me? ” “Có thể đổi séc du lịch cho tôi được không?”
“Where can I get a traveler’s check changed? ” “Tôi có thể đổi séc du lịch ở đâu? ”
“What is the exchange rate? ” “Tỷ giá là bao nhiêu? ”
“Where is an automatic teller machine (ATM)? ” “Máy rút tiền (ATM) ở đâu? ”
“Do you have this in my size? ” “Có size của tôi không?”
“That’s too expensive. ” “Đắt quá.”
“I can’t afford it. ” “Tôi không có đủ tiền mua.”
“I don’t want it. ” “Tôi không muốn.”
“I’m not interested. ” “Tôi không quan tâm.”
“OK, I’ll take it. ” “Ô-kê, tôi lấy. “