【APP】Swahili Travel Phrases“Basic conversation phrases”

You can listen to following sentence as you read it.Download free!

“Happy birthday” “furaha ya kuzaliwa”
“Happy new year ” “heri ya mwaka mpya”
“Merry Christmas” “krismasi njema”
“Good luck” “nakutakia kila la heri ”
“Congratulations” “hongera”
“Do you speak Swahili?” “unasema Kiswahili?”
“hello” “jambo”
“bye” “kwaheri”
“congratulations” “pongezi”
“sorry” “pole”
“really” “kweli”
“how?” “vipi?”
“what?” “nini?”
“who?” “nani?”
“why?” “nini?”
“where?” “wapi?”
“I am a student” “mimi ni mwanafunzi”
“you are a teacher” “Wewe ni mwalimu”
“I am from” “ninatoka”
“How was your travel?” “Habari za safari ?”
“May I come in?” “Hodi”
“How are things since I last saw you?” “habari za siku nyingi?”
“How is work?” “habari za kazi”
“how are you this morning?” “Habari za asubuhi?”
“it doesn’t matter” “si kitu”
“it will do (be suitable)” “kitafaa”
“I read a book sometimes” “Mimi husoma kitabu mara kwa mara”
“I can accept that” “Naweza kukubali kwamba”
“she added it” “aliongeza kuwa”
“we admit it” “tunakubali”
“they advised him” “walimshauri”
“I can agree with that” “nakubaliana na hayo”
“she allows it” “anaruhusu”
“we announce it” “tunatangaza”
“I can apologize” “naomba msamaha”
“she appears today” “anaonekana leo”
“they arranged that” “walipanga hivyo”
“I can arrive tomorrow” “nitawasili kesho”
“she can ask him” “anaweza kumuuliza”
“she attaches that” “yeye huunganisha hiyo”
“we attack them” “sisi huwashambulia”
“they avoid her” “wamamuepuka”
“I can bake it” “naweza kuipikia”
“she is like him” “yeye ni kama yeye”
“they breathe air” “wanapumua hewa”
“he comes here” “yeye huja hapa”
“they disappeared quickly” “walitoweka haraka”
“he escaped that” “aliepuka hiyo”
“she goes there” “yeye huenda huko”
“they lied about him” “walimsingizia”
“they will punish her” “watamuadhibu”
“I sent that yesterday” “nilituma hiyo jana”
“she threw it” “aliitupa”
“where is he?” “yuko wapi?”
“can I help you?” “ninaweza kukusaidia?”
“how far is this?” “waweza kueleza umbali wake?”
“Welcome” “Karibu”
“There is no problem” “Hakuna matata”
“There is a problem” “Kuna matata”
“How are you this morning? ” “Habari ya asubuhi?”
“How was your journey?” “Habari za safari?”
“How have you been today? ” “Umeshindaje leo?”
“What is your name? ” “Jina lako ni nani?”
“I am from _______. ” “Ninatoka nchi ya _______”
“Please. ” “Tafadhali.”
“Yes. ” “Ndiyo.”
“No.” “Hapana.”
“I don’t need. ” “Sihitaji.”
“Excuse me.” “Samahani.”
“Please forgive me ” “tafadhali nisamehe”
“Did you sleep well? ” “Umelalaje?”
“My Swahili is terrible ” “Kiswahili changu ni kibaya sana.”
“we beat it” “tuliipiga”
“they became happy” “walifurahi”
“I can begin that” “nawesza kuanza”
“we borrowed money” “tulikopa pesa”
“I can bring it” “nitaileta”
“I can build that” “naweza kuijenga”
“she buys food” “yeye hununua chakula”
“we calculate it” “sisi hufanya hesabu hii”
“they carry it” “wao huibeba”
“they don’t cheat” “hawadangayi”
“she chooses him” “yeye humchagua”
“we close it” “sisi huifunga”
“I can compare that” “naweza kuilinganisha”
“she competes with me” “yeye hushindana nami”
“we complain about it” “sisi hulalamika juu yake”
“they continued reading” “waliendelea kusoma”
“he cried about that” “alilia juu yake”
“I can decide now” “naweza kuamua sasa”
“she described it to me” “alinielezea kuhusu”
“we disagree about it” “sisi hatukubaliani”
“I discovered that” “niligundua kwamba”
“she dislikes that” “yeye hapendi”
“we do it” “sisi hufanya”
“they dream about it” “wao huota juu yake”
“I’ve earned” “nimelipwa”
“he eats a lot” “yeye anakula sana”
“we enjoyed that” “sisi tulifurahia”
“they entered here” “waliingia hapa”
“I can’t explain that” “siwezi kueleza hayo”
“she feels that too” “anahisi hivyo pia”
“we fled from there” “sisi tulitoroka toka huko”
“they will fly tomorrow” “wataondoka kwa ndege kesho”
“I can follow you” “naweza kukufuata”
“she forgot me” “alinisahau”
“we forgive him” “tumemsamehe”
“I can give her that” “naweza kumpa hiyo”
“we greeted them” “tulimsalimu”
“I hate that” “nadharau hiyo”
“I can hear it” “Naweza kusikia”
“she imagine that” “yeye hufikiri hivyo”
“we invited them” “tuliwakaribisha”
“I know him” “Mimi namjua”
“she learned it” “alijifunza”
“we leave now” “twaondoka sasa”
“I can listen to that” “naweza kusikiliza”
“she lost that” “alipoteza”
“we made it yesterday” “tulifaulu jana”
“they met him” “walikutana naye”
“I misspell that” “siandiki vyema”
“I always pray” “mimi husali”
“she prefers that” “anapendelea hiyo”
“we protected them” “tuliwatunza”
“I can put it there” “naweza kuiweka pale”
“she will read it” “ataisoma”
“we received that” “tulipokea hiyo”
“they refuse to talk” “wanakataa kuongea”
“I remember that” “nakumbuka hayo”
“she repeats that” “anarudia hiyo”
“we see it” “tunaona”
“they sell it” “tunaiuza”
“he shaved his beard” “alimnyoa ndevu”
“it shrunk quickly” “ilipungua haraka”
“we will sing it” “tutaiimba”
“they sat there” “walikaa hapo”
“we teach it” “tunaifunza”
“they told us” “Walituambia”
“she thanked him” “alimshukuru”
“I can think about it” “nitafikiria kuhusu”
“we understand that” “tunaelewa hivyo”
“they want that” “wanataka hiyo”
“I can wear it” “naweza kuivaa”
“do not enter” “usiingie”
“what is this?” “ni kitu gani?”
“why are you sad?” “mbona una huzuni?”
“how do you want to pay?” “wataka kulipa vipi?”
“can I come?” “naweza kuja?”
“is he sleeping?” “amelala?”
“do you know me?” “wanijua?”
“do you have my book?” “je, una kitabu changu?”
“how big is it?” “waweza kueleza ukubwa wake?”
“can you help me?” “unaweza kunisaidia?”
“do you speak English?” “Waongea kiingereza”
“What time is it?” “Ni saa ngapi?”
“how much is this?” “ni kiasi gani?”
“what is your name?” “Jina lako?”
“where do you live?” “Unaishi wapi?”
“I can’t speak Swahili.” “Siwezi kusema Kiswahili.”
“I only speak a little Swahili. ” “Ninaongea Kiswahili kidogo tu.”
“Do you speak English? ” “Unazungumza Kiingereza?”
“cool” “poa”
“cool!” “Safi !”
“hey!” “we!”
“how are things?” “mambo?”
“it’s ok” “ni sawa”
“what’s up?” “vipi?”
“Well. Okay.” “Sawa”
“no way” “haiwezekani”
“maybe” “labda”
“just kidding” “natania tu”
“How was your travel?” “Habari za safari ?”
“May I come in?” “Hodi”
“How are things since I last saw you?” “habari za siku nyingi?”
“How is work?” “habari za kazi”